Algemene voorwaarden

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Monier B.V is de maker en eigenaar van deze website die uitsluitend mag worden gebruikt in overeenstemming met onderstaande gebruiksvoorwaarden. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht met die gebruiksvoorwaarden te hebben ingestemd.


GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. Auteursrecht
Alle rechten op deze website en de content daarop behoren toe aan Monier B.V of derden. U mag deze website bekijken voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en gebruik maken van de door Monier B.Vaangeboden bestelfuncties. Alle gebruik anders dan het bekijken, downloaden en afdrukken van gedeelten van de website voor persoonlijke niet-commerciële doeleinden is verboden. Merken, daaronder begrepen logo's, slogans en productnamen zijn, al dan niet geregistreerde, handelsmerken die toebehoren aan Monier B.V of die door Monier B.V worden gebruikt op grond van een licentie. U hebt geen recht op een licentie tot gebruik daarvan.

2. Verveelvoudiging
Gehele of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze website is uitsluitend toegestaan voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.

3. Links
Zonder schriftelijke toestemming van Monier B.V is het u niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in deze website of de content daarop, in het bijzonder door het aanbrengen van een frame, een link of enige andere associatie.

4. Aansprakelijkheid

Monier B.V aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de content op deze website of voor schade als gevolg van het downloaden of gebruiken daarvan, en in het bijzonder voor het vakmanschap van enige organisatie die haar producten installeert of voor de beschikbaarheid, competentie of geschiktheid van een dergelijke organisatie.

5. Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is het Nederlands recht echt van toepassing en u stemt hierbij in met de bevoegdheid van de Nederlandse rechter.

mijnmonier.nl is een handelsnaam van Monier B.V, ingeschreven in Nederland onder nummer 30061885 en gevestigd te Montfoort aan Heeswijk 155, Postbus 29, 3417 ZG