Privacy beleid

De maker van deze website is Monier B.V. Gevestigd te: Monier B.V, Heeswijk 155, Postbus 29, 3417 ZG Montfoort. Ingeschreven in Nederland onder nummer 30061885.

Monier B.V. neemt de privacy van de bezoekers van deze website uiterst serieus. Hieronder volgt een uitleg welke gegevens wij voor welke doeleinden gebruiken en wat wij doen om de privacy optimaal te beschermen. De nieuwe Wet Bescherming Persoonsgegevens vormt daarbij het uitgangspunt.


Monier B.V. is de eigenaar van deze website en de content daarop, die is ontwikkeld door Monier B.V.. De website mag uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met onderstaande gebruiksvoorwaarden. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u instemt met die voorwaarden.GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. Auteursrecht
Alle rechten op deze website en de content daarop behoren toe aan Monier B.V. of derden. U mag deze website bekijken voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en gebruik maken van de door Monier B.V. aangeboden bestelfuncties. Alle gebruik anders dan het bekijken, downloaden en afdrukken van gedeelten van de website voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden is verboden. Merken, daaronder begrepen logo's, slogans en productnamen zijn, al dan niet geregistreerde, handelsmerken die toebehoren aan Monier B.V. of die door Monier B.V. worden gebruikt op grond van een licentie. Er wordt geen enkele vorm van licentie verleend.

2. Verveelvoudiging
Gehele of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze website is uitsluitend toegestaan voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, mits Monier B.V. wordt genoemd als de bron. Derhalve dient elke verveelvoudiging, ongeacht of deze op papier, digitaal of anderszins plaatsvindt, vergezeld te gaan van de volgende aanduiding: "Bron: http://www.kennisvandaken.nl" en "? Monier B.V."

3. Links
Zonder schriftelijke toestemming van Monier B.V. is het u niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in deze website of de content daarop, in het bijzonder door het aanbrengen van een frame, een link of enige andere associatie. Alle links die voorkomen op deze website zijn uitsluitend voor uw gemak geplaatst. Wij maken u erop attent dat u, als u deze links gebruikt, de website van Monier B.V. verlaat. Derhalve heeft Monier B.V. geen invloed op de content van de websites waartoe u toegang verkrijgt via die links, en aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het bezoeken en bekijken van die websites of het downloaden of anderszins gebruiken van de content. Indien links vanaf een website van een derde leiden naar de website van Monier B.V, betekent dat niet dat Monier B.V. instemt met of verantwoordelijk is voor de content op die websites.

4. Volledigheid
Monier B.V. doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de informatie op de website juist, volledig en actueel is. Niettemin raadt Monier B.V. u aan de juistheid van die informatie te controleren alvorens daarvan gebruik te maken. De talloze gespecialiseerde adviseurs bij onze verkoopkantoren zijn u daarbij graag van dienst. Monier B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de content op deze website of voor schade als gevolg van het bekijken, downloaden of gebruiken van deze website.

5. Forumkeuze
In geval van geschillen als gevolg van het gebruik van deze website en/of de functies daarvan is het Nederlands recht van toepassing.

6. Opslag van persoonsgegevens & privacy
Indien u zich wenst aan te melden voor bepaalde diensten op de website, dient u de gevraagde persoonlijke informatie te verstrekken. Monier B.V. kan deze gegevens opslaan om u productinformatie en nieuws vanuit de dakbedekkingsbranche te kunnen sturen, in het bijzonder via e-mail. Monier B.V. zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen en uitsluitend aan derden bekendmaken indien dat absoluut noodzakelijk is voor bovengenoemde doeleinden.

Cookies
a. Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, vaak met een unieke identificatiecode, die aan de browser van uw computer of mobiele telefoon wordt verstuurd vanaf een computer van een website, en op de vaste schijf van uw apparaat wordt opgeslagen. Elke website kan zijn eigen cookie aan uw browser versturen indien de instellingen van uw browser dat toestaan, maar (ter bescherming van uw privacy) uw browser geeft een website uitsluitend toegang tot de cookies die deze reeds aan u had verzonden - niet tot de cookies die andere websites aan u hebben verzonden. Veel websites doen dit telkens wanneer een gebruiker hun website bezoekt om het online verkeer bij te kunnen houden.

Op onze website slaat een cookie informatie op om uw Login te onthouden indien u die optie hebt geselecteerd.
Gebruikers kunnen hun apparaten zo instellen dat deze alle cookies aanvaarden, zodat ze een melding geven wanneer een cookie wordt verstuurd, of zodat ze nooit cookies ontvangen. Dit laatste houdt in dat de gebruiker wellicht geen gebruik kan maken van onze functie die uw Login onthoudt. Elke browser is anders. Kijk daarom in het "Help"menu van uw browser om te zien hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen.
Tijdens uw bezoek aan de site van Kennisvandaken.nl worden de pagina's die u bekijkt, samen met een cookie, op uw apparaat gedownload. Veel websites doen dit, omdat cookies uitgevers van websites nuttige mogelijkheden bieden, zoals het nagaan of het apparaat (en waarschijnlijk de gebruiker daarvan) de website al eerder heeft bezocht. Dit gebeurt bij een herhaalbezoek om het cookie dat daar bij het laatste bezoek is achtergelaten te bekijken en terug te vinden.

b. Hoe gebruiken wij cookies?
Op onze website slaat een cookie informatie op om uw Login te onthouden indien u die optie hebt geselecteerd.

Google Analytics
Monier B.V. maakt gebruik van Google Analytics, een analysedienst voor websites van Google Inc. Google Analytics plaatst een cookie om het gebruik van onze website te evalueren en stelt rapportages voor ons samen over de activiteiten op onze site, om ons zo te helpen onze dienstverlening te verbeteren. Monier B.V. slaat bij dat proces geen persoonlijke informatie op.

Google slaat de informatie die het cookie verzamelt op op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie ook aan derden doorgeven indien zij daartoe rechtens verplicht is of indien die derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet associëren met andere gegevens die Google bijhoudt. Door gebruik te maken van de website stemt u in met de verwerking van gegevens over u door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor beschreven.

Voor meer informatie over het door Google Analytics geplaatste cookie, alsmede informatie over hoe u kunt aangeven dat u dit niet wenst, zie: http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html